Cach sap xep ten theo thu tu chu cai trong Word

Cach sap xep ten theo thu tu chu cai trong Word

Khi lam viec voi bang bieu ho ten tren Word, nguoi dung can tien hanh sap xep lai ten theo dung bang chu cai ABC. 

Khi xu ly bang bieu Word, dac biet voi bang du lieu co Ho ten thi nguoi dung can phai sap xep noi dung theo bang chu cai ABC. Dieu nay se giup nguoi xem de dang tim kiem ten va noi dung di kem, thay vi bang du lieu xep lon xon ten. 

De sap xep ten theo thu tu A > Z hoac nguoc lai chung ta co the dung ngay tinh nang Sort co san tren Word va ca tren Excel. Bai viet duoi day se huong dan ban doc cach sap xep ten tren Word voi nhung truong hop khac nhau. 

+ Cach sap xep ten theo thu tu chu cai trong Excel 

+ Cach sap xep thu tu chu cai trong Google Sheets 

1. Sap xep ten tren Word theo thu tu ABC 

Buoc 1: 

Tai bang Word boi den vao cot Ten hoac bat ky cot nao ma chung ta muon sap xep theo thu tu bang chu cai.

Sap xep ten tren Word theo thu tu ABC

Buoc 2: Nhan vao tab Layout roi chon vao cong cu Sort de mo hop thoai Sort.

 tab Layout roi chon vao cong cu Sort

Buoc 3: 

Xuat hien giao dien moi. Tai day chung ta se tien hanh thiet lap cac muc nhu duoi day. 

Phan Sort by nhap ten cot can sap xep, My list has ban chon Header row neu buoc 1 ban chon ca tieu de cot de Word khong sap xep o dau tien. Neu khong con tieu de cot thi tich chon vao No header row. 

Tiep den lua chon kieu sap xep neu theo kieu tang tan A > Z bang chu cai ABC thi tich chon het vao Ascending, nguoc lai thi tich chon vao Desending. 

Cuoi cung nhan OK de luu lai tien hanh xep du lieu.

A > Z bang chu cai ABC

Ket qua bang du lieu da duoc sap xep lai cot Ho va Ten theo dung bang chu cai ABC, cac cot du lieu con lai cung se tu dong duoc xep theo.

sap xep lai cot Ho va Ten

2. Sap xep ten trung nhau theo ABC 

Trong truong hop ten trung nhau thi chung can phai sap theo Ho va ten dem di kem. 

Buoc 1: 

Ban can boi den ca cot Ho va cot Ten trong bang du lieu sau do cung tich vao tab Layout roi chon cong cu Sort.

Sap xep ten trung nhau theo ABC

Buoc 2: 

Trong giao dien nay chung ta se tien hanh thiet lap cac muc bao gom: 

+ Sort by se nhap cot Ten trong bang du lieu. 

+ Then by nhap cot Ho trong bang du lieu. 

+ Kieu sap xep chon lua giua Ascending hoac Descending

+ Phan My list has , neu chon ca tieu de cot thi chon Header row, neu khong thi chon No header row

+ Cuoi cung nhan OK de sap xep du lieu.

Ho trong bang du lieu.

Ket qua chung ta se thay nhung ten trung nhau se dua tren Ho va ten dem de sap xep. O day co 2 hoc sinh trung ten la Pham Nghia Trung va Pham Tuan Trung. Khi sap xep ca Ho va Ten theo thu tu A > Z thi Pham Nghia Trung se xep truoc.

sap xep ca Ho va Ten theo thu tu A > Z

3. Sap xep ten tren Word co cot thu tu 

Trong truong hop bang bieu co ca cot thu tu neu lam theo cach tren thi so o cac o se khong sap xep lai theo thu tu 1, 2, 3,… ma van giu nguyen so theo ten nhu truoc. 

Buoc 1: 

Tai bang bieu tren Word chung ta boi den cot So TT roi cung chon vao tab Layout va chon cong cu Sort.

3. Sap xep ten tren Word co cot thu tu

Buoc 2: Xuat hien hop thoai Sort nhap vao nut Options o ben duoi.

 nut Options o ben duoi.

Trong giao dien Sort Options tich chon vao Sort column only de tien hanh thiet lap sap xep nhung cot ban chon trong bang bieu Word. Nhan OK

Sort column only

Buoc 3: Tiep den nguoi dung boi den tat ca cac cot can sap xep theo nhung bo cot So TT va nhan vao tab Layout va chon cong cu Sort.

Xuat hien giao dien moi phan Sort by la Ten, Then by la Ho, chon kieu sap xep va nhan OK. Nhu vay chi nhung cot chon se xep theo dung thu tu con cot So TT van giu nguyen.

Sort by la Ten

Ket qua chung ta se duoc bang sap xep theo dung thu tu ABC ke ca nhung ten trung nhau.

sap xep theo dung thu tu ABC

Tren day la cach sap xep bang du lieu Ho ten theo dung bang chu cai ABC. Tuy theo tung truong hop bang bieu Word ma ban lua chon cach sap xep cho phu hop.

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Originally posted 2022-11-01 15:52:04.


Source: AP

About author